5.logolucaclub88
2.scr888th
3.psthai
4.xo888th
allforbet image lucaclube88 afb
5.logolucaclub88
7.jokerth888
8.pg777th
lucaclube88 spinix imsge pc mb
ประกาศ
เว็บคาสิโนออนไลน์ น้องใหม่แบบควบวงจร ฝาก-ถอน รวดเร็วไม่เหมือนใคร ด้วยระบบอัตโนมัติล้ำสมัย

Slide Header 5 Text+edi3 Header Mobile+edit
13.register Button
16.home Icon
17.game Icon
18.promotion Icon
19.article Icon
20.news Icon
menu contact min 123
review icon min
ranking icon
22.shape Line

ประเภทของราชกิจจานุเบกษาที่น้อยคนนักจะรู้ความหมาย

สำหรับราชกิจจานุเบกษา (Royal Thai Government Gazette หรือ Government Gazette) คือ “หนังสือรวบรวมคำประกาศของส่วนงานราชการ” ซึ่งได้เริ่มจัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2401 รับหน้าที่ผลิตข่าวสารของทางราชการ เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ให้ราษฎรได้รับรู้โดยทั่วกัน และในปัจจุบันยังมี “สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี” ที่ถือเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบการจัดพิมพ์

วิวัฒนาการของราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

ย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “โรงพิมพ์หลวง” ประกาศราชกิจจานุเบกษา 2564ในพระบรมราชวัง พ.ศ.2401 ซึ่งมีชื่อว่า “โรงพิมพ์อักษรพิมพการ” รับหน้าที่ในการผลิตข่าวสารของทางราชการ ด้วยการเริ่มพิมพ์หมายประกาศต่าง ๆ ลักษณะเฉกเช่นหนังสือพิมพ์ข่าวที่ได้รับพระราชทานชื่อว่าราชกิจจานุเบกษาแต่เมื่อพินิจพิจารณาเรื่องที่พิมพ์ส่วนใหญ่พบว่าเรื่องที่พิมพ์ล้วนเป็น “พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” แทบทั้งสิ้น และเมื่อเวลาต่อมาพระองค์ทรงติดพระราชกรณียกิจมากขึ้น จะทำให้ไม่มีเวลาพอที่จะทรงพระราชนิพนธ์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์แต่หมายประกาศ และทำใบปลิวเพื่อใช้สำหรับแจกตามกระทรวง ทบวง กรม และปิดไว้ตามชุมชน

เมื่อเข้าสู่รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้จะได้นำเอาความรุ่งเรืองที่มีผลพวงมาจากอารยธรรมจากต่างประเทศมาปรับใช้กับประเทศชาติ แต่สิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วบวกกับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในสมัยสมเด็จพระบรมชนกนาถ ระบบค้นหาราชกิจจานุเบกษา ก็ทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิบัติต่อมา โดยเฉพาะในเรื่องของการพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์สืบมาจวบจนปัจจุบัน

หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2489 หรือในยุคสมัยที่ “พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม” ทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนแผ่ขยายเป็นวงกว้าง เนื่องจากประกาศต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษาได้เอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นความด้านกฎหมาย, ความเป็นอยู่อันเกี่ยวข้องกับส่วนงานราชการ อาทิ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 2564 ข่าวในพระราชสำนัก พระราชบัญญัติการรับราชการทหาร การประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินหวงห้าม ที่ดินเวนคืนตามอำเภอและตำบอลต่าง ๆ

ราชกิจจานุเบกษาแถลง 210627 1 e1625895342769

ขอบคุณรูปภาพจาก thebangkokinsight.com

ประเภทของราชกิจจานุเบกษามีอะไรบ้าง?

หลังจากที่ทำความเข้าใจวิวัฒนาการของราชกิจจานุเบกษาอย่างหอมปากหอมคอแล้ว ลำดับต่อมาก็มาดูซิว่าประเภทของหนังสือทั้ง 4 ประเภท จะมีลักษณะเป็นเช่นไรบ้าง

  • ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา

เป็นประกาศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา และพระบรมราชโองการ ที่ถือเป็นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งของหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญที่เป็น “อนุบัญญัติ”

  • ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร

เป็นประกาศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “การสถาปนาและถอดถอนสมณศักดิ์” รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เหรียญราชการ หรือยศ, รายชื่อผู้ถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือถูกถอดถอน, รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราต่างประเทศ, หมายกำหนดการ, พระราชพิธี ระบบค้นหาราชกิจจานุเบกษา และข่าวในพระราชสำนัก

  • ประเภท ค ฉบับทะเบียนการค้า

ประกาศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด” รวมถึงการเปลี่ยนแปลง/เพิกถอนทางทะเบียน

  • ประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป

ประกาศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “การประกาศเรื่องอื่น ๆ” ที่นอกเหนือจากที่ระบุในประเภท ก, ข และ ค

ลักษณะของหัวเรื่องที่จะใช้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การประกาศสิ่งใดลงบนราชกิจจานุเบกษาถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการจะนำไปประกาศได้นั้น ควรจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้..

  • เรื่องที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ ที่ต้องลงพิมพ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • เรื่องที่กฎหมายมิได้บังคับให้ต้องประกาศหรือส่งพิมพ์ แต่เป็นเรื่องสำคัญที่ควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

ในส่วนของระยะเวลาในการส่งเรื่อง ระบบค้นหาราชกิจจานุเบกษา ก็ใช่ว่าจะสามารถส่งได้ทันทีเฉกเช่นการประกาศผ่านช่องทางออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งการประกาศด้วยหนังสือดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง “มีหนังสือส่งเรื่องและเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)” ไปถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนวันที่ประสงค์จะให้สำนักเลขาฯ นำเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์เป็นเวลา “อย่างน้อย 2 สัปดาห์”
  2. ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วน หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องติดต่อประสานงานโดยตรงกับ “หน่วยงานราชกิจจานุเบกษาเป็นรายกรณี”

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อควรรู้ของประกาศราชกิจจานุเบกษา 2564ฉบับเจาะลึก แม้จะเป็นเรื่องที่ไกลตัวพอสมควร แต่เมื่อได้ลองศึกษาและทำความเข้าใจดี ๆ ก็จะเห็นว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับหนังสือประกาศของส่วนงานราชการ ที่มีจุดเริ่มต้นและวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันก็ยังไม่ได้จางหายไปไหน แถมยังเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้สื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ในเรื่องของกฎหมาย/เรื่องสำคัญต่าง ๆ ของชาติ จึงนับได้ว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์และทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง หากเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการศึกษาหรือทำความรู้จักเพิ่มเติม ก็สามารถค้นหาฉบับย้อนหลังได้อย่างอิสระ ซึ่งต้องบอกว่ายิ่งเป็นฉบับเก่ามากเท่าไหร่ยิ่งถูกต้องและอ้างอิงในทางนิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, ภาษา, วรรณคดี, ประวัติบุคคล และขนบธรรมเนียมประเพณีได้อีกด้วย!

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
29.jackpot Run
999999999
ยอดถอนเครดิตวันนี้

s 7913796 min lucaclub jackpot 1040x1040 (5) Pjmmrug2ieyqh3cikop5 lucaclub jackpot 1040x1040 (3) S 4210730 lucaclub jackpot 1040x1040 (2) s 7618994 min lucaclub jackpot 1040x1040 (4) s 7676482 min
สูตรบาคาร่ายอดนิยม
เล่นไพ่ออนไลน์ สมัครบาคาร่า
การเล่นบาคาร่าให้ได้เงินไวและสร้างให้ผู้เล่นเป็นผู้ควบคุมเกมสามารถเล่นได้อย่างมีทิศทางและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนั้นควรเล่นอย่างมีเทคนิคเข้าช่วยอีกด้วย และวันนี้เราจะมาแนะนำ สูตรบาคาร่า ให้ทุกท่านได้รู้จักกัน เป็นสูตรบาคาร่าที่สามารถใช้งานง่ายได้เงินจริง สู้ได้กับทุกคาสิโนออนไลน์เทคนิคง่าย ๆ สำหรับการทำกำไรบาคาร่าได้อย่างดีเยี่ยม สร้างกำไรจากการเล่นเฉลี่ยต่อวันที่ 1,500 ถึง 2,000 บาทต่อวันเลย ซึ่งถือว่าเป็นกำไรที่เยอะพอสมควรสำหรับคนที่ทุนน้อยๆ 300 – 500 นะ แต่หากเยอะกว่านี้กำไรก็จะมากตามทุนขึ้นไปด้วย ตามทุนที่มีนั่นเองว่าแล้ว สูตรบาคาร่า Lucaclub88 ที่ว่านี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างวิธีการใช้งานยากง่ายแค่ไหน สามารถทำเงินได้จริงตามที่เราได้กล่าวไว้ไหม อย่าพึ่งเชื่อจนกว่าจะได้ทดลองเล่นกันเองตามไปดูกันเลย
40.dropdown8
SA Gaming
Sexy Gaming
Lucabet
Pretty Gaming
ระบบฝากถอนออโต้
หาเงินออนไลน์
sa gaming min
sexy gaming min
pretty gaming min
deamgaming min
download min
slots games min
lotto min
spotbetting min
card game min
logo game 2
logo game 12
1 kub coin เท่ากับกี่บาท 918kiss 918kiss เข้าสู่ระบบ Apple Pencil asia gaming asia gaming ทดลองเล่น asia gaming รีวิว asia gaming เว็บตรง baccarat Berserk berserk มั ง งะ BIGBANG black friday black friday คือ black friday คือวันไหน CLUB FRIDAY THE SERIES 11 club house android Clubhouse COVID-19 COVID-19  คือ CPTPP cptpp 11 CPTPP คือ Disney Disney Hotstar doctor strange ภาค2 doctor strange มีกี่ภาค dr strang Earth Day Earth Day 2022 Eternal Marvel Eternals eternals cast eternals disney plus EV car Facebook faceebok Genshin Impact genshin impact download genshin impact ในคอม hollywood House Party Idea for earth day ipad iPad gen 9 ipad gen 9 โปรโมชั่น iPad mini iphon 13 iPhone 13 ราคา ล่าสุด 2021 joker123 joker888 Keylogger kub coin kub coin คืออะไร kub coin ราคา วันนี้ Line Lite line lite apk เวอร์ชั่นล่าสุด 2022 line lite apk เวอร์ชั่นล่าสุด android Liverpool Liverpool wiki Lucaclub88 M Flow m flow thai m flow สมัคร makro online MAMA 2021 mama 2021 vote Mama 2021 vote ยัง ไง mama 2021 วันไหน My Little Pony Netflix netflix ราคา netflix รายเดือน netflix สมัคร netflix โปรโมชั่น Officemate officemate โต๊ะทํางาน pantip pantip พันธบัตร pantip หุ้น Redmi 10 redmi 10 ราคาปัจจุบัน SA gaming sa gaming บาคาร่า sa gaming เข้าสู่ระบบ Samsung Samsung Galaxy samsung รุ่นล่าสุด SCB scb easy scb easy net Shake Shack shake shack menu shake shack ไทย Siriraj Connect siriraj connect ลงทะเบียน Social Network tcas65 tcas65 รอบ4 Thailand Pass thailand pass qr code thailand pass คือ Toyota toyota ทุกรุ่น True iService TrueID TrueMove H Vivo Y21 vivo y21 5g ราคาล่าสุด vivo y21 ดีไหม pantip vivo y21 ราคาเท่าไร VOICE TV WhatsApp whatsapp ดาวน์โหลดฟรี Windows 11 windows 11 ข้อดี ข้อเสีย Work From Home กรมสรรพากร กรมสรรพากรออนไลน์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่อยู่ กระทรวงพลังงาน สอบ กองคัดสรร กองสลาก ก็อต จิ รา ยุ ตัน ตระกู ก็อต จิรายุ การ เทรด หุ้น การคุมกำเนิด การคุมกำเนิดหมายถึง การติดเชื้อ COVID-19 การีน่า การเผาผลาญไขมัน การเล่นเกมไพ่บาคาร่า ขนส่ง Kerry ขนส่ง kerry express ขนส่ง kerry ราคา ขนส่ง kerry ใกล้ฉัน ข่าว การเมือง Voice TV สด คริปโต pantip คริปโต เล่นยังไง คริปโตคือ คริปโตคืออะไร เล่นยังไง ความ รัก ไม่รู้ จบ ความเชื่อวันสารทจีน คอลลาเจน คอลลาเจนผิวขาว คอลลาเจนเซเว่น คาตานะ คาร์โบไฮเดรต คาสิโน คาสิโนออนไลน์ งานออนไลน์ได้เงินจริง ฉีดวัคซีน COVID-19 ช่อง 7 ออนไลน์ ช่อง 7 ออนไลน์สด ช้อปดีมีคืน ช้อปดีมีคืน 2565 ช้อปดีมีคืน 2565 เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน ขยายเวลา ชุดตรวจ ATK ชุดตรวจ atk น้ําลาย ชุดตรวจ atk ราคา ชุดตรวจ atk เซเว่น ซีรีย์เกาหลี ซีรี่ย์เกาหลีnetflix ซีรี่ย์เกาหลีโรแมนติก ดาบคาตานะ ดาบซามูไร ดาวน์โหลดเกมส์ ดูบอล ดูบอลย้อนหลัง ดูบอลวันนี้ ดูบอลออนไลน์ ดูบอลไทย สด ดูบอลไทย สดวันนี้ ดูบอลไทยสด ต้นยางนา ต้นยางนา ราคา ต้นไม้ฟอกอากาศ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหุ้น ถ่ายทอด สด ช่อง 7 ออนไลน์ ถ้ำนาคา บึงกาฬ ถ้ํานาคา ถ้ํานาคา ภูลังกา บึงกาฬ ทดลอง บาคาร่า ทดลองเล่นบาคาร่า ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี ทดลองเล่นสล็อต ทรู call center ทฤษฎี bigbang สรุป ทางเข้า บาคาร่าออนไลน์ ธัญ วลัย ธัญ วลัย แอ พ นักกีฬาพาราลิมปิกไทย นักกีฬาพาราลิมปิกไทย 2021 นักแสดงหญิงช่อง 3 นิยายdek d บาคาร่า บาคาร่า 888 บาคาร่า ฟรีเครดิต บาคาร่า ออนไลน์ บาคาร่า เล่นยังไง บาคาร่า แจกเครดิตฟรี บาคาร่าออนไลน์ บาคาร่าเครดิตฟรี บุพเพสันนิวาส ประกันสังคม ประกาศราชกิจจานุเบกษา 2564 ปราสาทพระนมรุ้ง ปราสาทหิน ภาษาอังกฤษ ผลข้างเคียงจากไฟเซอร์ ฝนตก น้ำท่วม วันนี้ พร้อมเพย์ พรีม รณิดา พรีม รณิดา เตชสิทธิ์ พัดลม แอร์ ราคา พัดลม แอร์ ราคา โลตัส พัดลม แอร์ ไม่ใช้น้ํา พัทยา พัทยา ที่พัก พัทยา พูลวิลล่า พัทยา เราเที่ยวด้วยกัน พาราลิมปิก พุซซี่888 ฟ้าทะลายโจร มอนสเตอร่า มอนสเตอร่า พันธุ์ต่างๆ มาตรการป้องกัน COVID-19 ยื่นภาษี 2565 ออนไลน์ ยื่นภาษีออนไลน์ รักไม่รู้จบ รับวัคซีน ราคาต้นยางนา อายุ 20 ปี ราคารถโตโยต้า 2021 ราชกิจจานุเบกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายการโหนกระแส วันนี้ รีวิวเกมไพ่ บาคาร่า ลงทะเบียน tcas65 ลงทะเบียนค่าไฟ 315 ลงทะเบียนลดค่าไฟ ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 1 ปี ลงทะเบียนวัคซีน AstraZeneca ลงทะเบียนไทยร่วมใจ ลงทะเบียนไทยร่วมใจเข็ม3 ลงเบียน เราไม่ทิ้งกัน วงพอส PAUSE วัคซีน mRNA วัดจุฬามณี วัดจุฬามณี เส้นทาง วันสารทจีน วันสารทจีน ทําอะไรบ้าง วิตามินซี วิตามินซี ประโยชน์ วิธี เล่น บา คา ร่า วิธี เเฮก เฟส บุ๊ค วิธีปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ วิธีเล่น บาคาร่า วิธีแก้โรคขี้เต็มท้อง วิวัฒนาการของเอกภพ สกาล่า สกาล่า สยาม สกาล่า โรงหนัง สถานการณ์น้ำท่วม สมัคร บาคาร่า สมัคร บาคาร่า ออนไลน์ สมัครบาคาร่า สมัครบาคาร่าออนไลน์ สมัครพร้อมเพย์ สมัครโรบินฮู้ด ไรเดอร์ ค สมุนไพรฟ้าทะลายโจร สรรพคุณของใบกระท่อม สรรพากร ออนไลน์ สล็อต สล็อต 888 สล็อต pg สล็อตทดลองเล่น สล็อตออนไลน์ สล็อตเครดิตฟรี สลากกินแบ่งรัฐบาล สอบทหาร สั่ง ออฟฟิศ เมท ออนไลน์ สัตว์นำโชค สูตร บา คา ร่า ฟรี สูตรบา คา ร่า ฟรี สูตรบาคาร่า สูตรบาคาร่าฟรี สูตรอาหารเจ 108 อย่าง สไปเดอร์แมน สไปเดอร์แมน ประวัติ สไปเดอร์แมนโนเวย์โฮม หนัง netflix หมีพ่นไฟ หมีพ่นไฟ เมนู ราคา หมีพ่นไฟ ใกล้ฉัน หวย หวย ออนไลน์ หวยล็อก หุ้น MAKRO หุ้น makro ปันผล หุ้นไทย หุ้นไทย ช่อง 9 วันนี้ หุ้นไทยน่า ลงทุน หุ้นไทยวันนี้ ออก อะไร องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม atk องค์การเภสัชกรรม atk online ออกกำลังกาย อาหารเจ อาหารเจ ใกล้ฉัน เกม บา คา ร่า เกมทำเงิน เกมฟรี เกมส์ ม้า โพ นี่  Y8 เกมออนไลน์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องฟอกอากาศ เงิน เยน วันนี้ SuperRich เงินเยน เงินเยน บาท เงินเยียวยาผู้ประกันตน เงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 เช็ค เงินเยียวยามาตรา 33 เชื้อโควิด19 เชื้อไวรัสโควิด เดลตาคน อาการ เดลตาครอน เติมเกมการีน่า เทคนิคบาคาร่าออนไลน์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี AI เทคโนโลยีปัญหาประดิษฐ์ เทรดเดอร์ เมนูอาหารคีโต 7-11 เราไม่ทิ้งกัน เรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ ฟรี ประถม เล่น บา คา ร่า เล่นบาคาร่า เล่นบาคาร่า pantip เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี เล่นเกมบน PC ฟรี เล่นเกมได้เงิน เว็บ เกมสล็อต เว็บบาคาร่า เว็บบาคาร่าออนไลน์ เว็บพนันบาคาร่า เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ แมว นางกวัก แมวกวัก แอพบาคาร่า อันไหนดี โควิด-19 โควิดสายพันธุ์ใหม่ โควิดสายพันธุ์ไทย โจ้ วงพอส โตโยต้า ativ โรคขี้เต็มท้อง โรคหูดับ โรคไข้หูดับ pantip โรคไข้หูดับ อาการ โรงหนังสกาล่า pantip โรบินฮู้ด โหนกระแส โหนกระแส YouTube วันนี้ โหลด เกม PC โหลด แอ พ android ฟรี โหลดwhatsapp โหลดแอพฟรี ใบกระท่อม ไดโนคิง ไดโนเสาร์ ไทยร่วมใจ ไทยร่วมใจ facebook ไทยร่วมใจ วัคซีน ไวรัสวิด 19 ไอโฟน13ราคาล่าสุด 2564ราคา
สมัครสมาชิก
55.line Icon
Line IconFb Icon
Copyright © 2021 Supported by
cross