วัคซีน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เป็นหน่วยงานที่มีการก่อตั้งมูลนิธิทต่างเพื่อคอยช่วยเหลือประชาชนมากมาย โดยมีการรวบรวมหน่วยงานในมูลนิธิภายใต้การดูแลของมูลินิธิจุฬาภรณ์ไว้ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ สถานบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ สถาบันบัณทิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มีหน่วยงานของรัฐบาลคอยให้การสนับสนุน ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ลงทะเบียนโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นองค์นายกสภาสถาบันทรงได้มีการพระราชทานนามวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมีการประกาศลงนามราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มกราคม 2559 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้นถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับวิจัยต่างๆด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเป็นสถานศึกษาที่ได้มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางแพทย์ที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับในความสามารถมากมายวัคซีนซิโนฟาร์ม ปัจจุบันได้พัฒนาเทคโนโลยีและทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาด้านการแพทย์และด้านการสารธารณสุข ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้นถือเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนในการประสานงานกับองค์กรต่างๆระหว่างประเทศเพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในปัจจุบันทางราชวิลัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการแพร่ระบาดของไวรัสจึงได้มีการเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม

เปิดลงทะเบียนขอรับวัคซีนสำหรับบุคคลธรรมดา 

ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการแจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา ฉบับที่ 3 ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดรับเพื่อขอรับวัคซีนจัดสรรจำนวน 100,000 ราย โดยมีการกำหนดอัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1554 บาทหรือโดสละ 777 บาท ทางราชวิลัยได้มีการจัดสรรงบเพื่อบริจาคสมทบครึ่งให้กับผู้ด้อยโอกาส ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มได้ 2 ช่องทางคือ เว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th  และ แอปพลิเคชัน CRA SINOP ท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มในภูมิภาคต่างๆได้ ในแต่ละภูมิภาคจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโดยมีเงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน

1 สงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนทัยังไม่เคยรับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวันซีนได้ทันทีเท่านั้น

2 ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้ารับวัคซีน

3 ผู้จองวัคซีนชำระค่าบริการ ณ โรงพยาบาลโดยตรงหลังชำระค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

4 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง  Facebook : @CRAVaccineinfoCenter และ ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1540

screenshot (2057) copy

ขอบคุณรูปภาพจาก dailynews.co.th

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นั้นเป็นมูลนิธิที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2530 ทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นั้นได้มีนโยบายสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการผลิตนักวิทยาศาสตร์และวิศกรที่มีคุณมากมาย ทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้สนับสนุนทุนการวิจัยและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในศึกษาให้แก่สถานศึกษาเพื่อความทันสมัย ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจากรพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( ร.9 ) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้มีการสนับสนุนเพื่อประชาชนคนไทยได้มีความเจริญก้าวหน้าในระดับสูง

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นั้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาภายใต้การกำกับงานส่วนนึงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2559 วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาชั้นสูง จัดการศึกษาทางด้านการแพทย์ต่างๆผ่านวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วัคซีนซิโนฟาร์ม ไม่จะเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สนับสนุนในการให้ความรู้และอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยเพื่อให้เป็นสถาบันวิชาชีพระดับสูง

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นสถานบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิที่อยู่ภายใต้การกำกับการดูแลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์ได้มีการลงนามให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนสถานบันอุดมศึกษาที่เป็นอีกหนึ่งโครงการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระชันษาครบ 48 ปี มูลนิธิสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้เปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตรนานาชาติเพื่อสร้างผู้นำทางปัญญาแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้คุณภาพแบบไม่หวังผลกำไร ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ลงทะเบียน และได้มีการจัดสรรทุนให้แก่ประชาชนในการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติจากสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้พัฒนาและสนับสนุนบัณทิตให้มีคุณภาพ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 3 สาขา คือ สาขาเคมีชีวภาพ สาขาพิษวิทยาสิ่งแสวดล้อม และสาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดตั้ง 3 มูลนิธินี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคคลาทางการแพทย์วัคซีนซิโนฟาร์มทุกภูมิภาคให้ได้รับการโอกาสและสามารถรับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งการสนับสนุนในความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยให้ดีมากยิ่งขึ้น

 

Copyright © 2021 Supported by